guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1-10

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 - 10 วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมจำนวน 367 คน

อําเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตําบลกระโสบ และตําบลกุดลาด)
 
1. อําเภอเขื่องใน
2. อําเภอม่วงสามสิบ
 
1. อําเภอวารินชําราบ
2. อําเภอนาเยีย
 
อําเภอเดชอุดม (ยกเว้นตําบลทุ่งเทิง)
 
1. อําเภอตระการพืชผล
2. อําเภอกุดข้าวปุ้น
3. อําเภอเหล่าเสือโก้ก
 
1. อําเภอเขมราฐ
2. อําเภอโพธิ์ไทร
3. อําเภอนาตาล
4. อําเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตําบลนาเลิน และตําบลหนามแท่ง)
 
1. อําเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตําบลนาเลิน และตําบลหนามแท่ง)
2.. อําเภอโขงเจียม
3. อําเภอตาลสุม
4. อําเภอดอนมดแดง
5. อําเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตําบลกระโสบ และตําบลกุดลาด)
 
1. อําเภอพิบูลมังสาหาร
2. อําเภอสว่างวีระวงศ์
3. อําเภอสิรินธร (เฉพาะตําบลฝางคํา ตําบลคันไร่ และตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย)
 
1. อําเภอบุณฑริก
2. อําเภอนาจะหลวย
3. อําเภอสิรินธร (ยกเว้นตําบลฝางคํา ตําบลคันไร่ และตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย)
 
1. อําเภอน้ํายืน
2. อําเภอน้ำขุ่น
3. อําเภอทุ่งศรีอุดม
4. อําเภอสําโรง
5. อําเภอเดชอุดม (เฉพาะตําบลทุ่งเทิง)