guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ปี 2562 เขต 7

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-07ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 7

1. อําเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตําบลนาเลิน และตําบลหนามแท่ง)
2.. อําเภอโขงเจียม
3. อําเภอตาลสุม
4. อําเภอดอนมดแดง
5. อําเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตําบลกระโสบ และตําบลกุดลาด)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-07.jpg