guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ปี 2562 เขต 10

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-10ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 10 

1. อําเภอน้ํายืน
2. อําเภอน้ำขุ่น
3. อําเภอทุ่งศรีอุดม
4. อําเภอสําโรง
5. อําเภอเดชอุดม (เฉพาะตําบลทุ่งเทิง)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-10.jpg