guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ปี 2562 เขต 3

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-03ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2562 เขตเลือกตั้งที่ 3

1. อําเภอวารินชําราบ
2. อําเภอนาเยีย

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-03.jpg