guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ปี 2562 เขต 8

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-08ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 8

1. อําเภอพิบูลมังสาหาร
2. อําเภอสว่างวีระวงศ์
3. อําเภอสิรินธร (เฉพาะตําบลฝางคํา ตําบลคันไร่ และตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-08.jpg