guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ปี 2562 เขต 1

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-01ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2562 เขตเลือกตั้งที่ 1

อําเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตําบลกระโสบ และตําบลกุดลาด)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-01.jpg