guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ปี 2562 เขต 6

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-06ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 6

1. อําเภอเขมราฐ
2. อําเภอโพธิ์ไทร
3. อําเภอนาตาล
4. อําเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตําบลนาเลิน และตําบลหนามแท่ง)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-06.jpg