Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

䡴غ
สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี

ubon book fair

          จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ CK โครการสุนีย์ทาวเวอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29, สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอุบลราชธานี ให้มีนิสัยรักการอ่าน และรักการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนสิงหาคม และเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ปี 2557
งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2557 ใช้ชื่องานว่า "อ่านเพื่อจินตนาการ"

ดูกำหนดการและรายละเอียดของงาน

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ปี 2556
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 5) ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2556 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ส่งสเริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอุบลราชธานี รักการอ่านและการเรียนรู้ ดังคำขวัญการจัดงานสำหรับปีนี้ว่า "อ่านเพื่อเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ก้าวสู่อาเซียน" หรือ READ FOR CHANGE

ดูกำหนดการและรายละเอียดของงาน

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ปี 2555
"อ่านเพื่อรู้เปิดประตูสู่อาเซียน" 

ดูกำหนดการและรายละเอียดของงาน

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ปี 2554
ตอน "อ่านสร้างสุข"

ดูกำหนดการและรายละเอียดของงาน

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ปี 2553
จัดใหญ่ไม่แพ้กรุงเทพ

ดูกำหนดการและรายละเอียดของงาน

งานสัปดาห์หนังสือแห่งอุบลราชธานี ปี 2552
จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์หนังสือขึ้นเป็นครั้งแรก ที่สุนีย์ทาวเวอร์ ชอปปิ้งมอลล์แห่งใหม่ของจังหวัดฯ ภายใต้ชื่องานสัปดาห์หนังสือแห่งอุบลราชธานี หรือUbonratchathani Book Fair

ดูกำหนดการและรายละเอียดของงาน

อ่านทั้งหมด

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511