Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เสียหายที่ถูกโจรกรรมรถจักยานยนตร์ กว่า 20 ราย ทยอยเข้ารับรถ

จราจร สภ.เมืองอุบลราชธานีมอบลูกอมและผ้าเย็น วันตำรวจ

จราจร เมืองอุบลฯจับโจ๋เสพยาขับรถ ขยายต่อคนขาย

ประกาศปิดถนนชยางกูร บริเวณแยกโตโยต้า

อ่านข่าวทั้งหมด

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์
พ.ต.ท.ปราโมทย์  สิมหลวง
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี


พันตำรวจโท ปราโมทย์ สิมหลวง
รองผู้กำกับการจราจร
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี


พันตำรวจโท ฐิติภัทร อุณเวทย์วานิช
สารวัตรจราจร
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี

                               ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีนั้นได้กลายเป็นสังคมเมือง  ซึ่งทุกคนจะหลีกหนีปัญหาการจราจรทางบกไม่ได้เลย  ถือเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งไปซะแล้ว  ตื่นมาออกจากบ้านก็ต้องประสบกันทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ข้างถนนก็ยังต้องพลอยประสบไปด้วยเช่นกัน  และเมื่อเป็นสังคมเมืองการหนาแน่นของรถบนถนนก็มีมากขึ้น  เกิดปัญหาด้านการจราจรขึ้นซึ่งทุกคนต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หากไม่เคารพกฏหมายหรือไม่มีวินัยจราจรกันซะแล้ว  ก็จะทำให้เกิดปัญหา  เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคมและบนท้องถนน  ดังจะเห็นได้จากปัจจุบัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของพื้นที่เมืองอุบลนับวันจะทวีมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี  เกิดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินสูงขึ้นตามมา  สาเหตุหลัก คือ  ผู้ใช้รถใช้ถนนขาดจิตสำนึก  ไม่เคารพกฏจราจร  มองประโยชน์ส่วนตัวหรือเห็นแก่ตัวมากกว่าส่วนรวม  ประมาท  คึกคะนอง  ขับรถเร็วกว่ากำหนด  ขับขี่ขณะเมาสุรา  เมื่อสำรวจแล้วอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมเช่นนี้เสมอ

                ดังนั้นในฐานะ  รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี  ซึ่งมีหน้าที่ด้านการบริการจราจร และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวโดยตรง  ผมจึงมีความคิดจะกระทำการใดๆ อันจะให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้ทราบ  และตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น  หากกระทำการฝ่าฝืนไม่เคารพกฎจราจรต่างๆ  โดยผมมีแนวทางและโครงการจะดำเนินการขณะที่ทำหน้าที่ตำแหน่งนี้อยู่  ดังต่อไปนี้คือ

1.โครงการ “ชาวอุบลร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้วยวินัยจราจร”  โดยมีกิจกรรมดังนี้คือ

  • ทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งข้างถนนเพื่อให้ประชาชนรู้ข้อหาความผิดและอัตราโทษ  และผลที่จะเกิดหากกระทำผิดข้อหานั้นๆ
  • ทำแผ่นสติกเกอร์และโปสเตอร์ ติดประชาสัมพันธ์  ตามร้านอาหาร  สถานศึกษา  โรงเรียน  โรงงาน บริษัท ห้างสรรพสินค้า  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชน
  • ทำสปอร์ตเพลงรณรงค์สร้างวินัยจราจร  เพื่อประชาสัมพันธ์ทางด้าน สื่อวิทยุ  หอกระจายเสียงหมู่บ้าน
  • ออกรายการโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น  เพื่อรณรงค์สร้างวินัยจราจรตามโครงการดังกล่าว

2.โครงการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ  แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  กู้ภัย  เหยี่ยวเวหา  ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆ

3.โครงการ “ชุมชนเคารพกฎจราจร 100 %”  โดยขอความร่วมมือ  อบต.ทุกอบต.สนับสนุนและส่งรายชื่อหมู่บ้าน  ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการ  และตั้งคณะกรรมการประกวดให้คะแนน  และให้รางวัล  ประกาศเป็นชุมชนเคารพกฎหมายจราจร 100%

4.โครงการขอความร่วมมือโรงเรียน  สถานศึกษา  และหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน  ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100%”  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  หากมีการจับกุมบ่อยๆครั้งจะทำสถิติและรายงานอาจารย์  หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดโทษต่อไป

5.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายจราจร  สัญญาณจราจร  หรือพื้นผิวถนนที่ชำรุดไม่เหมาะสม  ลบเลือน  เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

6.จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ลดอุบัติเหตุในพื้นที่  เช่น  การเดินรณรงค์  การแข่งขันกีฬา  จัดบอร์ดนิทรรศการ  วาดภาพ  คำขวัญ  เป็นต้น

7.ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  โดยจัดทำคอร์สการสอนเฉพาะสำหรับการท่องเที่ยว  การทักทาย  การแนะนำ  บอกเส้นทาง  บอกสถานที่  เป็นต้น

8.โครงการมาติดต่องานโรงพักต้องปฏิบัติตามกฎจราจร  100%  และจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและลูกเมียเคารพกฎจราจร 100%  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป

9.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  โดยร่วมกับขนส่งจังหวัดอุบลฯ  เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็ออกใบอนุญาตขับขี่ให้ผู้ผ่านการอบรมโดยไม่ต้องสอบ

 10.โครงการปรับปรุงภูมิทรรศแผนกจราจรให้ดูสวยงามทันสมัย  และการบริการที่ดีแก่ผู้ที่มาติดต่องานจราจร

 11.การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  โดยตั้งชุดปฏิบัติการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่องจริงจัง  เคร่งครัด  เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุ

                 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวจังหวัดอุบลฯทุกท่าน  คงให้ความร่วมมือและสนับสนุนผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคนนะครับ  จากการสำรวจแล้วการให้ความรู้ด้านการจราจรอย่างเดียว  นั้นไม่สามรถควบคุมหรือลดอุบัติเหตุได้  การแก้ไขปัญหาหลักๆคือ  การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอย่างเคร่งครัดเท่านั้น  และผมขอยืนยันว่า  การตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรนั้น  ไม่ได้มุ่งหวังรางวัลแต่อย่างใด  นอกเสียจากต้องการลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการไม่เคารพกฎจราจรเท่านั้น อันส่งผลเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สินทั้งของผู้กระทำผิดเองและผู้อื่นซึ่งไม่ได้กระทำผิดด้วยเลย  เพียงแต่ได้ใช้ถนนร่วมกับผู้ประมาทหรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเท่านั้น  ผมถือว่าการจับกุมหรือควบคุมผู้ฝ่าฝืนนั้นเป็นการป้องกันเหตุหรือป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นได้หากปล่อยปละละเลยไป  ซึ่งอาจเกิดกับท่าน  ลูกหลาน  หรือญาติท่านซึ่งเป็นผู้เคารพกฎจราจรเสมอมา  และอยากให้ทุกท่านทราบว่า  การช่วยไม่ให้เกิดการตายขึ้น  1  คน เท่ากับได้ช่วยเหลือไม่ให้เกิดความสูญเสียไป  5.4  ล้านบาท  การช่วยไม่ให้เกิดการพิการขึ้นเท่ากับได้ช่วยเหลือไม่ให้เกิดความสูญเสียไป  5.5 ล้านบาท  การช่วยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงเท่ากับได้ช่วยเหลือไม่ให้เกิดความสูญเสียไป    2 แสนบาท  และการช่วยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่ากับได้ช่วยเหลือไม่ให้เกิดความสูญเสียไป 1 แสนบาท  ซึ่งผมปราวนาว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นบริการด้านการจราจรกับทุกท่านและจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขต  อ.เมืองอุบลฯให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ  และผมขอยืนยันว่า “ผู้ปฏิบัติตามกฏต้องมีความปลอดภัย  อยู่ดี  มีสุข  ผู้ปฏิบัติผิดกฎต้องอยู่ร้อน  นอนทุกข์”  คือหน้าที่ผมครับ

ขอบคุณครับ

พ.ต.ท. ปราโมทย์  สิมหลวง
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุบลราชธาน

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511