Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
ASEAN เตรียมความพร้อมชาวอุบลฯ ต้อนรับอาเซียน

 

               ไกด์อุบลดอทคอม เตรียมความพร้อมชาวอุบลราชธานี ต้อนรับประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย (2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดเนเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟิลิปปินส์ (2510) บรูไน (2527) เวียตนาม (2538) ลาว (2540) พม่า (2540) และกัพูชา (2542)

               เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2 เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในช่วงที่ผ่านมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา

1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวก ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย

(ก)มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020

(ข)ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)

(ค)ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

(ง)ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มสินค้าและบริการนำร่องที่สำคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / ผลิตภัณฑ์ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) กำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำ Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)

3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียน อยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

Peter & Deer

ข้อห้ามของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ควรรู้

5 เรื่องเด็ด เกร็ดอาเซียน

อุบลราชธานี เมืองหลวงอาเซียนแห่งอีสาน
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะเป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคอีสานแล้ว ยังถูกวางยุทธศาสตร์ให้เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่ออาเซียน ระหว่างไทย ลาว และกัมพูชาอีกด้วย อะไรคือจุดแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี เชิญติดตามชม

ASEAN UBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านอาเซียน

บันทึกอาเซียน : หนังสือเรียนเขมร
“รู้เขารู้เรา  รบร้อยครั้ง  ชนะร้อยครั้ง”  ยังคงเป็นคำกล่าวที่จริงแท้ ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลาว เขมร เวียดนาม พม่า ต่างรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี  บางคนไม่เพียงแต่พูดภาษาไทยได้เท่านั้น  หากแต่สามารถอ่านออกเขียนได้เลยทีเดียว  ขณะที่คนไทยแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเลย  ยกตัวอย่างเช่น  นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบางคน ตอบข้อสอบว่า “กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศ …พม่า…”

ตาบอดคลำอาเซียน : วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ กับ ประภัสสร เสวิกุล
นาทีนี้ถ้าใครในประเทศไทยไม่พูดถึงประชาคมอาเซียน ก็อาจถูกมองว่าเชยตกขอบ ดังนั้น ทุกหนทุกแห่งจึงต้องมีการประชุม การเสวนา หรือการบรรยายเรื่องอาเซียน แทบจะทุกเวทีและทุกโอกาส แต่ถ้าถามว่าพูดไปแล้วได้ผลอย่างไร ก็เห็นจะต้องอ้างอิงผลการตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่รู้จักประเทศอาเซียน เพียงแค่ชื่อประเทศ ธงชาติและชุดแต่งกายประจำชาติเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยเขียนในคอลัมน์ “วันเว้นวันฯ” และพูดถึงในที่ต่างๆ มาหลายครั้งหลายคราแล้วล่ะครับ 

คนอุบลฯ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนภาษาอังกฤษ English for life
ท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล และมิสเตอร์ปีเตอร์ เปิดโอกาสที่ดีสำหรับทุกท่านที่สนใจจะพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษา อารมณ์ดีและพูดภาษาไทยได้ดีมาก ห้องเรียนปรับอากาศ หลังหอสมุดวัดไชยมงคล (หลังอุบลพลาซ่า) พร้อมกับหลักสูตรที่มาตรฐาน และวิทยากรมีประสบการณ์สอนภาาาอังกฤษในประเทศไทยมากว่า 14 ปี เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานและขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ติว NT, และ Top Test ข้อสอบทั่วไป รวมทั้งโครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป

ดูข้อมูลทั้งหมด

 

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511