guideubon

 

อสม.อุบลฯ มีจำนวนมากที่สุด เป็นอันดับสองของประเทศ

อสม-อุบล-01.jpg

ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (วัน อสม.แห่งชาติ) โดยที่มีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 หรือกว่า 40 ปี แล้ว แต่บทบาทที่ถือว่าทำให้เป็นทีรู้จักและยอมรับกันไปทั่วประเทศ คือ การช่วยป้องกัน เก็บข้อมูล ติดตามผล และรายงานความคืบหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย จนทำให้บ้านเรากลายเป็นอีกประเทศที่สามารถรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้สามารถทำการรักษาพยาบาลได้อย่างง่าย ๆ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบรัว และชุมชน 

Facebook – BLT Bangkok รายงานว่า ข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ในส่วนของแบบรายงานระบบฐานข้อมูล อสม. เพื่อตั้งเป็นเป้าหมายของบประมาณ ปี 2563 จากข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15:49 น. พบว่า 10 จังหวัดแรกที่มีจำนวน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มากที่สุดในประเทศไทยมีดังนี้

อันดับ 1. นครราชสีมา 56,248 คน
อันดับ 2. อุบลราชธานี 35,777 คน
อันดับ 3. เชียงใหม่ 35,251 คน
อันดับ 4. ร้อยเอ็ด 34,236 คน
อันดับ 5. ขอนแก่น 33,983 คน

อันดับ 6. บุรีรัมย์ 29,167 คน
อันดับ 7. ศรีสะเกษ 28,443 คน
อันดับ 8. อุดรธานี 28,112 คน
อันดับ 9. นครศรีธรรมราช 27,989 คน
อันดับ 10. ชัยภูมิ 25,569 คน

อสม-อุบล-02.jpg

อุบลฯ รวมพลัง อสม. ผลิตหน้ากากอนามัยต้าน COVID-19

เพลงสู้เดอสู้เด้อ นักรบชุดฟ้า ให้กำลังใจ อสม. หมออนามัย ด่านหน้าสูโควิด19

ติดอาวุธดิจิทัล เพิ่มฟีเจอร์ คัดกรองและติดตามโควิด-19 บนแอป อสม.ออนไลน์