guideubon

 

เริ่มแล้ว!! โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ

สายเคเบิ้ล-ลงใต้ดิน-01.jpg

ตามที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำ “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี” โดยได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน #สายไฟฟ้า #สายสื่อสาร ให้เกิดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สายเคเบิ้ล-ลงใต้ดิน-02.jpg

เมื่อเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อม วิศวกร สำนักการช่าง ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนศรีณรงค์ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 เส้นทางที่กำหนดเป็นเส้นทางนำร่อง โดย ทางบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะ เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดินและเมื่อขั้นตอนนี้แล้วเสร็จ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และหลังจากนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จะเข้าดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ที่ดำเนินการไปแล้ว ให้กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ภูมิทัศน์เมืองสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ และ อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-01.jpg

โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน เป็นการนำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอื่นๆ ลงใต้ดิน ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาระบบสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในระดับสูงต่อประชาชน และยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟลงใต้ดินในเมืองใหญ่ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะมีทิวทัศน์ ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาดตา เนื่องจากเส้นทางการก่อสร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนรรมของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

สำหรับการดำเนินการในช่วงแรกได้มีการกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมที่มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยเส้นทางที่ 1 ถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์ หรือแยกปั๊มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.1 กิโลเมตร

กรอบงบประมาณดำเนินการ รวม 264,696,931.44 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการในการก่อสร้างโยธาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 118,130,171.61 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า จำนวน 146,566,793.83 บาท พร้อมทั้งรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้าง เช่น การจัดป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จัดให้มีอุปกรณ์การแจ้งเตือนและอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมประสานงานด้านการจัดระบบการจราจรกับตำรวจจราจร เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่การก่อสร้างได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-06.jpg

ทั้งนี้ เมื่อการนำสายฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ลงใต้ดินแล้วจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงามและลดปัญหาการนำขบวนต้นเทียนพรรษาที่จะเข้ามายังบริเวณจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากไม่มีสายไฟหรือสายส่งการสื่อสารอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ประชาชนที่พักอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ยังมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอ และมีความปลอดภัยสูงดึงดูดให้นักลงทุนอยากมาลงทุนประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะสามารถเป็นต้นแบบให้จังหวัดใกล้เคียงได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลนครอุบลราชธานี้ในเรื่องดังกล่าวด้วย

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-07.jpg

ทางด้านนายสังเวียน รัตนสุวรรณ์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างในนาม "กลุ่มร่วมค้า สุพรรณ แอนด์ จิตาภา" ได้กล่าวว่าการดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างเริ่มแล้ววันนี้ ด้วยหลักการที่จะเจาะหน้าดินขึ้นก่อนทะลวงไปตามแนวที่กำหนดในเส้นทางนี้ เฉลี่ยจะมีความลึกจากพื้นถนนตลอดประมาณ 3 เมตร แล้วใส่ท่อพี่วีซีขนาดความกว้าง 4 นิ้ว จำนวน 4 เส้นลงไป ซึ่งแต่ละเส้นของท่อ เป็นที่รองรับสายไฟต่างๆ เป็นการเฉพาะอยู่ภายในแยกกัน อาทิเช่น ท่อสายไฟฟ้า-สายเคเบิ้ลต่างๆ เป็นตั้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการราว 3-4 เดือน แล้วเสร็จ ซึ่งประมาณว่าก่อนสิ้นปี2563 นี้ จะไม่เห็นสายไฟฟ้า และสายไฟต่างๆ ที่ห้อยอยู่บนเสาเป็นเส้นทางแรกนำร่องริเริ่มขึ้นก่อน และอีกหลายๆ สายที่มีโครงการ ที่เน้นในถนนสายหลักขึ้นก่อน ที่จะไม่เห็นเสาไฟและสายไฟอีกต่อไป นายสังเวียนกล่าวในที่สุด

PEA ลงนาม mou เทศบาลนครอุบล เดินหน้าโครงการเคเบิ้ลใต้ดิน

เทศบาลนครอุบลฯ เดินหน้า MOU โครงการเคเบิ้ล สายไฟลงใต้ดิน

ระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินเขตเทศบาลนครอุบลฯ ใกล้ความเป็นจริง

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-01.jpg