guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

ประกวดต้นเทียน-เดชอุดม-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดการประกวดตันเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดดับเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเดชอุดม (วัดเมืองเดช)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดไชยมงคล

ประกวดต้นเทียน-วัดเมืองเดช-01.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเดชอุดม (วัดเมืองเดช)

ประกวดต้นเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว

ประกวดต้นเทียน-วัดไชยมงคล-02.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดไชยมงคล

 

ประกวดต้นเทียน-เดชอุดม-06.jpg

สำหรับ เทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม (วัดเมืองเดช) เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณในการจัดทำต้นเทียน 1,070,000 บาท (ไม่รวมค่าตกแต่งและประดับไฟ) ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม ทั้ง 18 แห่ง มีนายสุวัฒน์ สุทธิประภา และคณะ เป็นช่างเทียน

ประกวดต้นเทียน-เดชอุดม-07.jpg

ส่วนหน้าของต้นเทียน หน้าสุดเป็นภาพแกะสลักของท้าววิรูปักษ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของจตุมหาราช หรือท้าวโลกบาลทั้ง 4 ผู้ปกครองทิศทักษิณ (ตะวันออก) เป็นเทพเจ้าแห่งนาคทั้งปวง ทรงเป็นเทวดา มิใช่เผ่าพันธ์นาคแต่อย่างไร เพราะท้าวมหาราชองค์นี้ ทรงมีนาคเป็นบริวาร โดยส่วนหน้าของต้นเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม เป็นท้าววิรูปักษ์ในท่าพนมมือ เพื่อนำขบวนเทียนพรรษาของชาวอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป

ต่อมาแกะสลักเป็นภาพพญามุจรลินท์ ซึ่งเป็นพญานาคราชที่เข้ามาอารักขาพระพุทธองค์ เพื่อให้พ้นจากลม ฝนและสัตว์เลื่อยคลาน เมื่อปราศจากฝนแล้วจึงคลายขดจากพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้า

ต่อมาเป็นภาพพุทธประวัติปางตรัสรู้ และธรรมจักรอยู่ด้านหลัง แสดงถึงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

ต่อมาเป็นภาพพญาหงส์ และภาพพญาคชปักษีนำต้นเทียนพรรษามาถวายเป็นพุทธบูชา 

ประกวดต้นเทียน-เดชอุดม-08.jpg

ต่อมาเป็นซุ้มพระอริยสงฆ์เจ้า ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง อีกด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

สุดท้ายเป็นภาพทิพย์วิมานของเหล่าเทวะ อินทร์ พรหม เทวดาทั้งหลายที่มาร่วมขบวน เพื่อนำเทียนพรรษาไปร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ให้อยู่คู่พุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนตลอดไป

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-เดชอุดม-09.jpg

ประกวดต้นเทียน-เดชอุดม-10.jpg

ประกวดต้นเทียน-เดชอุดม-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511