guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดการประกวดตันเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดดับเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ (วัตหายโศก)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดพลแพน
รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2 ใด้แก่ วัดบูรพา

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-06.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ (วัตหายโศก)

ประกวดต้นเทียน-วัดพลแพน-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดพลแพน

ประกวดต้นเทียน-วัดบูรพา-01.jpg
รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2 ใด้แก่ วัดบูรพา

 

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-05.jpg

สำหรับ ต้นเทียนพรรษาวัดหายโศก อำเภอวารินชำราบ เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณในการจัดทำต้นเทียน 735244, บาท ได้รับการสนับสนุนจากชาวอำเภอวารินชำราบ ส่วนราชการ บ้านคุ้มบ้านท่ากกเสียว และเทศบาลตำบลบุ่งไหม

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-07.jpg

ส่วนหน้าของต้นเทียน เป็นรูปเรือสุวรรณหงส์ และคชปักษา และปู่ศรีสุโทย่าประทุมมา

ส่วนกลาง พุทธชาดก เป็นเรื่องราวพระเจ้าเนมิราช ชาติที่ 4 ว่าด้วยพระเจ้าเนมิราชบำเพ็ญอธิษฐานบารมี และเป็นเรื่องราวของพระเจ้าเนมิราช ว่าด้วยพระอินทร์ใช้ให้มาตสีเทพสารถี นำเวชยันตรถมารับพระเจ้าเนมิราชขึ้นสู่สวรรค์ ตอนท้าวโกสีย์ทรงแสดงธรรมเรื่อง อดีตของพระองค์เองแก่พระเจ้าเนมิราชจบลงดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า ขอพระองค์จงทรงเข้าพระทัยเทิดว่า ทานมีผลน้อยกว่าศิล ตังเรื่องที่แสดงมาแล้วนี้ ก็แต่ว่าพระองค์ควรบำเพ็ญทั้งสองอย่าง คือ ทั้งศีลและทาน 

ครั้นตรัสสดับนี้แล้ว จึงเสด็จไปสู่สวรรค์ ทรงเล่าเรื่องพระเนมิราชแก่เทวดาทั้งหลาย เป็นใจความว่า พระเจ้าเนมิราชเป็นผู้ทรงยินดีในทานและศิลสิ้นกาลเป็นนิตย์ เทพเจ้าทั้งหลายได้ฟังดังนั้น ก็ต่างมีความประสงค์อยากจะได้เห็นพระเจ้าเนมิราช จึงกราบทูลสมเด็จจอมอมรินทราธิราชว่า ขอได้โปรดให้ไปอัญเชิญ พระเจ้าเนมิราชขึ้นสู่สวรรค์ สมเด็จจอมอมรินทราธิราช จึงตรัสสั่งมาตสีเทพสารภี ให้เตรียมเวชยันตรารถลงไปรับพระเจ้าเนมิราชขึ้นสู่สวรรค์ 

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-08.jpg

ส่วนหลังต้นเทียน เป็นเรื่องประสูติ พระพุทธเจ้ามีนามเดิมว่า สิทธัตถะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ แคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใด้ของประเทศเนปาล มารดาทรงพระนามว่า พระนางสิริมหามายา ซึ้งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลียวงศ์แห่งกรุงเทวหตะ แคว้นโกลียะ

เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติเมือ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช ที่สวนลุมพินัวัน ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งอยู่ระหว่างพรมแดนกรุงกบิลพัสด์ และกรุงเทวทนะ ได้มีพราหมณ์ ทั้ง 8 ได้ทำนายว่า เจ้าขายสิทธัตถะ มีลักษณะเป็นมหาบุรุษ คือ ถ้าดำรงตนในฆราวาส จะได้เป็นจักรพรรดิ ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก  แต่โกทัญญะ พรามณ์ผู้อายุน้อยที่สุดในจำนวนนั้น ยืนยันหนักแน่นว่า พระราชกุมารสิทธัตถะ จะเสด็จออกบวช และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ทันทีที่ประสูติ ทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว มีดอกบัวผุดรองรับ ทรงเปล่งพระวาจาว่า เราเป็นเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-09.jpg

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-10.jpg

ประกวดต้นเทียน-วัดหายโศก-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511