guideubon

 

อุบลฯ เตรียมยื่นเอกสารพร้อมจัด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน-ครั้งที่-20-04.jpg

จากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดปรากฎการณ์ กีฬาฟีเวอร์ ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ โรงแรมที่พัก รถเช่า ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึก ประมาณกันว่ามีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท

http://www.guideubon.com/2.0/ubrugames46/

ความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City จึงมีแนวความคิดเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดจัดปลายปี พ.ศ.2563 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นแม่งานในการรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขัน ชนิดกีฬาที่จะจัด รวมถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ และการสนับสนุนของภาครัฐ ก่อนจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นลำดับต่อไป เนื่องจากเป้นการจัดในนามของประเทศ

มิติใหม่-กีฬามหาวิทยาลัย-02.jpg

ในเบื้องต้น ถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความพร้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพิ่งจะประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ที่ผ่านมา ได้รับคำชมเชยจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามแข่งขัน ชนิดกีฬาที่จัด โดยเฉพาะความร่วมมือจากคนในท้องถิ่น คาดว่า ปลายปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุบลราชธานีจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาเซียนอย่างแน่นอน

สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เกิดขึ้นได้โดยอาศัยความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน จนในที่สุดทำให้เกิดองค์กรด้านการกีฬาในกลุ่มนิสิตนักศึกษาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในปี 2523 โดยใช้ชื่อ "สภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน" (The ASEAN University Sports Council (AUSC) และได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งแรก ใน ปี 2523 โดยมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ปัจจุบันสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มีสมาชิกทั้งสิ้น 11 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และไทย จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนมาแล้ว จำนวน 11 ครั้ง โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุก ๆ 2 ปี ครั้งล่าสุด พ.ศ.2561 เป็นครั้งที่ 19 จัดขึ้นที่ กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511