guideubon

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โปรดกล้า-แต่งตั้ง-อธิการบดี-ชุตินันท์-01.jpg

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 นั้น เนื่องจาก นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม (ลับ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี

โปรดกล้า-แต่งตั้ง-อธิการบดี-ชุตินันท์-02.jpg

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว

พิธีส่งมอบงานตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนใหม่