guideubon

 

ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนใหม่

ชุตินันท์-ประสิทธิ์ภูริปรีชา-01.jpg

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียงตามลําดับตัวอักษร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2561 แล้ว

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ได้พิจารณารายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

 

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชุตินันท์-ประสิทธิ์ภูริปรีชา-02.jpg