guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 82 ราย คลัสเตอร์ตลาดสดวารินฯ ติดเชื้อรวม 47 ราย

ตลาดสดวาริน-เพิ่ม14-01.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 82 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ติดเชื้อในพื้นที่  75 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 34 ราย, อ.เมืองอุบล 21 ราย, อ.เดชอุดม 7 ราย, อ.สำโรง 5 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 3 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.เหล่าเสือโก้ก และ อ.โขงเจียม พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,372 ราย รักษาหายสะสม 16,970 ราย กำลังรักษา 1,266 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 136 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน วันนี้พบที่ ตลาดสดวารินชำราบ 14 ราย / ห้างฯแมคโคร วารินชำราบ 8 ราย / รพ.เดชอุดม (ตึกอายุรกรรมชาย) 5 ราย / วงไพ่ ต.บ้านตูม (ม.4,9,10) 4 ราย / ต.บุ่งหวาย (ม.5,14,17) 2 ราย / โรงงาน Vertex 2 ราย / งานศพ ต.ท่าลาด 1 ราย และ ธ.กรุงไทย (ดอนกลาง) 1 ราย

ตลาดสดวาริน-เพิ่ม14-02.jpg

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 285 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน Vertex อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นพนักงาน 1 ราย และ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน อ.นาเยีย 1 ราย ผู้ป่วยรวมเป็น 232 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.นาเยีย 6 ราย/  อ.สำโรง 18 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย อ.เดชอุดม 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 5 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 13 ราย และลูกค้า อ.นาเยีย 1 ราย รวมผู้ป่วย 47 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 6 ราย อ.สำโรง 2 ราย และ อ.นาเยีย 2 ราย

ตลาดสดวาริน-เพิ่ม14-03.jpg

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นพนักงาน รวมผู้ป่วย 29 ราย แยกเป็นพนักงาน/รปภ./แม่ค้า 28 ราย (รปภ. 5/ แม่บ้าน 4/ ปลาสด 1/ แผนกเนื้อสด 2/ รับสินค้า 2/ จนท.การตลาด 1/ จัดเติมสินค้า 3/ แม่ค้าเช่าร้าน 2/ เก็บรถเข็น 1) ลูกค้า 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 44 ราย ให้กักตัวทุกคน 14 วัน

ไทม์ไลน์ห้างแม็คโคร วารินฯ วันที่ 5-9 ต.ค.64 สังเกตอาการตนเองด้วย

คลัสเตอร์วงไพ่ บ้านโคกน้อย (ม.4,9) ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วย 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (สัมผัสผู้ป่วยในวงไพ่) ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นครอบครัวและญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน/ครอบครัว รวมผู้ป่วย 19 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 41 ราย ให้ทุกคนกักตัว 14 วัน

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 38 ราย เป็นพนักงาน แพร่เชื้อไปยังครอบครัว/ลูกค้าฝาก-ถอน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู/ร้านกระเบื้อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นลูกค้าธนาคาร มีผู้ป่วยรวม 51 ราย (พนักงานธนาคาร 24, ครอบครัว 7, ลูกค้าฝาก-ถอน 20 ราย)

ตลาดบุ่งหวาย-01.jpg

แม็คโครวาริน-5-9-ตุลาคม-01.jpg