guideubon

 

แก้ไขคำสั่ง งดออกจากเคหสถาน 5 ทุ่ม ถึงตี 4 วันที่ 18-30 ส.ค.64

เคอร์ฟิวอุบล-18-30สค64-01.jpg

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ ตำบลไร่น้อย ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหนองขอน และตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี และในพื้นที่ ตำบลวารินชำราบ ตำบลนุ่งหวาย ตำบลโนนผึ้ง ตำบลนุ่งไหม ตำบลแสนสุข ตำบลเมืองศรีไค ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่  3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 และตำบลธาตุ ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 อำเภอวารินชำราบ นั้น

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ให้ยกเลิกข้อ 2 ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 37678/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

2. ให้บุคคลที่อาศัยในเขตพื้นที่ตามข้อ 1 งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และขอความร่วมมือให้บุคคลที่พำนักในพื้นที่ดังกล่าว จำกัดการเคลื่อนย้ายและงดการเดินทาง ออกจากเคหสถานในระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ การขนส่งสาธารณะ การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน หรือมีเหตุจำเป็นอื่น อันได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท้องที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 -30 สิงหาคม 2564

เคอร์ฟิวอุบล-18-30สค64-02.jpg

อลเวง... คำสั่งจังหวัดอุบลฯ งดออกจากเคหสถาน 3 ทุ่มถึงตี 4