guideubon

 

อลเวง... คำสั่งจังหวัดอุบลฯ งดออกจากเคหสถาน 3 ทุ่มถึงตี 4

ห้างร้าน-สามทุ่ม-01.jpg

ตามที่มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 37678/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) โดยใช้บังคับกับพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ ตำบลไร่น้อย ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหนองขอน และตำบลปทุม และอำเภอวารินชำราบ ได้แก่ ตำบลวารินชำราบ ตำบลบุ่งหวาย ตำบลโนนผึ้ง ตำบลบุ่งไหม ตำบลแสนสุข ตำบลเมืองศรีโค เฉพาะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และตำบลธาตุ เฉพาะ หมู่ที่ 3, 4, 5, 9 ระหว่างวันที่ 17-30 สิงหาคม 2564 นั้น

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง กำหนดให้ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. และ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และร้านค้าทั่วไป ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน คำสั่งดังกล่าว ข้อ 2 กำหนดให้บุคคลที่อาศัยในเขตพื้นที่ตามข้อ 1 งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และขอความร่วมมือให้บุคคลที่พำนักในพื้นที่ดังกล่าว จำกัดการเคลื่อนย้ายและงดการเดินทาง ออกจากเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ การขนส่งสาธารณะ การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท้องที่

จึงเป็นที่วิตกกังวลของผู้ประกิบการ เจ้าของธุรกิจต่างๆ ตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานว่า เมื่อร้านค้าปิด เวลา 21.00 น. หรือ 3 ทุ่ม กว่าจะเก็บร้าน ปิดร้าน ก็เลยเวลาที่คำสั่งจังหวัดขอให้งดออกจากเคหสถานแล้ว อย่างนี้จะทำเช่นไร เนื่องจากมีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับท้ายคำสั่งดังกล่าวด้วย

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-03.jpg
เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-04.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-06.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-10.jpg