guideubon

 

พ่อเมืองกำชับ สงกรานต์นี้ เดินทางเข้าออกอุบลฯ ต้องสแกน "ฮักอุบล"

covid19-ฮักอุบล-01.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชากรจังหวัดอุบลราชธานี ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ อบ 0017.3/ว1425 กำหนดมาตรการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ดังนี้

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งเวียนประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยขอความร่วมมือให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสแกนแอปพลิเคชัน "ฮักอุบล" ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (โควิด - 19) ยังตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือให้ท่านประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคคลที่เดินทางข้ามเขตจังหวัด สแกนแอปพลิเคชัน "ฮักอุบล" และกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเก็บภาพถ่าย QR Code ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สแกน ณ จุดคัดกรองหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติด้วย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ประกาศใช้แอป HugUbon สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบล

covid19-ฮักอุบล-02.jpg