guideubon

 

ประกาศใช้แอป HugUbon สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบล

ฮักอุบล-โควิด19-01.jpg

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตอุบลราชธานี ออกประกาศเรื่อง กำหนดมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบลฯ ใช้แอปพลิเคชัน "ฮักอุบล" หรือกรอกข้อมูลที่ www.hugubon.com และเก็บ QR code ไว้ เมื่อเดินทางเข้าอุบลฯ สแกน ณ จุดคัดกรอง 14 จุดหลัก และจุดสแกนทุกหมู่บ้าน ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อมูลการเดินทาง เข้าและออก จากพื้นที่จังหวัดอุบลราธานี โดยสแกนแอปพลิเคชั่น "ฮักอุบล" หรือ กรอกข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ www.hugubon.com พร้อมทั้งจัดเก็บภาพถ่าย QR Coce ประจำตัวบุคคลไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการจัดระบบฐานข้อมูลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ประเมินสถานการณ์ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในจังหวัดอุบลราชรานี

2. เมือมีการเดินทางไปยังพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภออื่นใด ขอความร่วมมือให้สแกนแอปพลิเคชั่น ฮักอุบล ณ จุดคัดกรอง พื้นที่ชุมชน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง เพื่อเตรียมการตรวจคัดกรองเชิงรุกและดูแลบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" ควบคู่กับการใช้งานแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ในการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงจากการติตเชื้อ โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ฮักอุบล-โควิด19-02.jpg

ฮักอุบล-โควิด19-03.jpg

ฮักอุบล-โควิด19-04.jpg

ฮักอุบล-โควิด19-05.jpg

ฮักอุบล-โควิด19-06.jpg