guideubon

 

บัณฑิต ม.อุบลฯ ปลื้มปีติ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพฯ

พระแท่น-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-01.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ในวโรกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 3 ราย พระราชทานรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 แก่บุคคล หรือองค์กรผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ เป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างดีที่ดีแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 4 ราย และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,259 คน สร้างความปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่บัณฑิตและวงศ์ตระกูล จากนั้นบัณฑิตได้กล่าวคำปฏิญาณตน ในการเป็นบัณฑิตที่ดีในสังคมและประเทศชาติ

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพ ม อุบล.jpg

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่า “บัณฑิตเมื่อศึกษาเล่าเรียนมาจนมีความรู้ในระดับสูง แต่ละคนย่อมมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าจะสามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ แต่แท้จริง การมีความรู้สูงก็ไม่ได้เป็นหลักประกันความสำเร็จของงานเสมอไป เพราะหากนำความรู้ไปปรับใช้ไม่เป็นแล้ว ก็คงยากที่จะทำงานให้สำเร็จผล ในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้จริงนั้น บัณฑิตจะต้องศึกษางานที่ทำให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน ว่างานนั้นมีลักษณะอย่างไร เป้าหมายของงานคืออะไร ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบว่าควรจะใช้ความรู้ใดบ้างในการปฏิบัติ แล้วนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้พอเหมาะพอดีแก่งาน การจะทำให้ได้ดังนี้ แต่ละคนต้องมีใจที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจงาน และประสานเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่คับแคบยึดติดอยู่กับแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง จนลดทอนความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม บัณฑิตทั้งหลายต่างก็มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว จึงควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างจะได้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้ในการปฏิบัติกิจการงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง"

ปริญญาบัตร-ม-อุบล-02.jpg

จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและประวัติศาสตร์ คณะ/หน่วยงาน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังกองบิน 21 อุบลราชธานี เวลา 13.00 น.

ปริญญาบัตร-ม-อุบล-03.jpg

ปริญญาบัตร-ม-อุบล-04.jpg

ปริญญาบัตร-ม-อุบล-05.jpg