guideubon

 

มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน

11จังหวัด-กักตัว14วัน-01.jpg

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตอุบลราชธานี ออกคำสั่งที่ 3081/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอาจมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธนี มีคำสั่งให้ดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

1 ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยโดยทันที นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี

2 หากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่น นอกจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนครบกำหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบว่า มีอาการไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

3. ให้ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าในจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสแกนแอปพลิเคชั่น "ฮักอุบล" หรือกรอกข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ www.hugubon.com พร้อมทั้งจัดเก็บภาพถ่าย QR Code ประจำบุคคลไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในจังหวัดอุบลราชธานี

HugUbon-Covid19-04.jpg

4. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่รับผิดขอบ หรือเข้ามาพักอาศัยในสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการชั่วคราว และมีความจำเป็นอื่นต้องขับรถพร้อมขนส่งสินค้าผ่าน หรือมีเหตุพิเศษอื่นๆ อาทิ ร่วมงานตามประเพณีและทางศาสนา งานศพ หรือเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่จังหวัตอุบลราชธานี และผู้ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการสาธารณะด้วยตนเอง โดยไม่อาจให้ผู้อื่นทำแทนและเป็นงานหรือกิจการที่ไม่อาจปฏิบัติตามมาตรการกักกันตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดคัดกรอง สามารถให้ความห็นในการได้รับการยกเว้นการกักกันตัวเป็นรายกรณีได้ โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

หากผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
11 จังหวัด เดินทางเข้าอุบลฯ ต้องสแกน QR Code เฝ้าระวัง COVID-19
ประกาศใช้แอป HugUbon สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบล
ชวนชาวอุบลฯ สแกน HugUbon ร่วมใจชนะภัย COVID-19

11จังหวัด-กักตัว14วัน-02.jpg
11จังหวัด-กักตัว14วัน-03.jpg

11จังหวัด-กักตัว14วัน-04.jpg
11จังหวัด-กักตัว14วัน-05.jpg
11จังหวัด-กักตัว14วัน-06.jpg