guideubon

 

กฟผ.ลดระดับน้ำมูล ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งสะพือ ช่วงสงกรานต์ 2566

กฟผ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์-01.jpg

วันที่  29 มีนาคม 2566 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงโฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, นักวิชาการและผู้แทนภาคประชาชน

ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการพิจารณาการลดระดับน้ำเชื่อนปากมูล โตยมีข้อพิจารณาให้ดำเนินการลดและควบคุมระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท้ายแก่งสะพือ ให้อยู่ที่ระดับ 106.00 ม.รทก. ในระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2566 จำนวน 9 วัน โตยให้ การไฟฟ้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ลดระตับน้ำลงไม่เกิน 20 เซนติมตร/วัน เพื่อปัองกันผลกระทบต่อตลิ่ง หรืออาจจะเกิดการสไลด์หรือทรุดตัว ทำให้ตลิ่งพัง สิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินอื่นๆ ของประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน, การประปาส่วนภูมิภาค ในการติตตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบกับตลิ่งและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ประชุมให้ กฟผ. ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนปากมูล ตามเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติของ กฟผ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยเริ่มการลดระดับน้ำตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ทราบโดยเร่งด่วนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน ก่อนการเริ่มลดระดับน้ำ

จึงขอแจ้งผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบจากการลดและควบคุมระดับน้ำในครั้งนี้ด้วย

แก่งสะพือ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์66-01.jpg

เตรียมลดระดับน้ำมูล เสริมท่องเที่ยวแก่งสะพือ 9-17 เม.ย.66 นี้