guideubon

 

เตรียมลดระดับน้ำมูล เสริมท่องเที่ยวแก่งสะพือ 9-17 เม.ย.66 นี้

แก่งสะพือ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์66-01.jpg

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า จากการประชุมของคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำ ให้อยู่ในระดับที่สามารถท่องเที่ยวแก่งสะพือ ในช่วงเดือนเมษายน 2566 ได้พิจารณาข้อมูลในทุกมิติ เช่น การท่องเที่ยว น้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค  ภัยธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด  

จากมติที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า ควรควบคุมระดับน้ำที่ท้ายแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร ให้อยู่ที่ระดับ 106 เมตรเหนือระดับบน้ำทะเลปานกลาง ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2566 เป็นเวลา 9 วัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง  

โดยแนวทางปฏิบัติ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะค่อยๆ ลดระดับน้ำลงอย่างช้าๆ วันละ ไม่เกิน 20 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข หากมีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือมีปัญหาในการดำเนินการที่จะเกิดผลกระทบความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จะต้องดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แก่งสะพือ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์66-02.jpg

แก่งสะพือ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์66-03.jpg

แก่งสะพือ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์66-04.jpg

แก่งสะพือ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์66-03.jpg

แก่งสะพือ-แม่น้ำมูล-สงกรานต์66-04.jpg