guideubon

 

อุบลฯ เตรียมจัดกิจกรรมครบ 231 ปี แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-01.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ และคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคล แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกยกฐานะจากบ้านแจระแม ขึ้นเป็น เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลประเทศราช เมื่อ พ.ศ.2335 โดยในปี พ.ศ.2566 เป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุกสมัย ได้ร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรื่องมาถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดดำเนินกิจกรรมในทุกมิติ โดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วน และประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ซึ่งวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

ตราสัญลักษณ์-231ปี-อุบลราชธานี-02.jpg

"231 ปี" คือ การครบวาระการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ในปี พ.ศ. 2566
"ฮุ่งเฮือง" คือ ความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานี จากอดีตสู่ปัจจุบัน
"เมืองธรรม" คือ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งธรรมชาติ ตามนัย

- "เมืองแห่งธรรมะ" เป็นสถานที่กำเนิดและปฏิบัติของพระเถระที่มีชื่อเสียง และมีศาสนสถาน หรือ วัดที่สวยงามจำนวนมาก 
- "เมืองแห่งวัฒนธรรม" มีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง ในระดับประเทศ และระดับโลก และวัฒนธรรม ประเพณีอื่น ๆ ที่งดงาม
- "เมืองแห่งธรรมชาติ" มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม หลากหลาย

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคล แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมฯดังกล่าว

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-02.jpg

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511