guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 2 สอนเล่นเฟส ไลน์

โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงอายุ-อุบล-01.jpg

ภายหลังจากประสบความสำเร็จมาแล้ว สำหรับโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ และในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขยายเครือข่ายสู่ชุมฃนเมือง โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เปิดรับผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป) สมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น เรียนฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงอายุ-อุบล-02.jpg

อาจารย์สาวิตรี สิงหาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ กล่าวว่า ในส่วนของ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เราได้ขยายเครือข่ายสู่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในส่วนของชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 

โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงอายุ-อุบล-03.jpg

ในส่วนของหลักสูตร มีรูปแบบการเรียน และกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ส่งเสริมความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตหรือ สมาร์ทโฟน ลดช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้ข่าวสารต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE หรือ Apps อื่นๆ ที่น่าสนใจไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ

โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงอายุ-อุบล-04.jpg

มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” 

โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงอายุ-อุบล-05.jpg

สำหรับอาจารย์ และวิทยากรที่สอนได้รับเกียรติจากหน่วยงาน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ด้านไอที โดยมี ดร.อธิพงศ์ สุริยา รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อุบลฯ ยังมีคณาจารย์จากทุกคณะที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาสลับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดหลักสูตร เปิดเรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 วัน วันจันทร์และวันพุธของทุกสัปดาห์ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยใช้พื้นที่ในคณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการถ่ายทอดความรู้ และยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่อีกด้วย 

โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงอายุ-อุบล-06.jpg

ในส่วนของผู้สูงอายุที่สนใจ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์จารุวรรณ ชุปวา ประธานโครงการ, อาจารย์ สาวิตรี สิงหาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ โทร. 045-353227 หรือ 089-5835225 รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น

“เราเชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อบลฯ / ข่าว