guideubon

 

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ คะแนน O-Net 2561 สูงสุดภาคอีสาน

เบ็ญจะมะ-อุบล-โอเน็ต-01.jpg

O-NET ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Ordinary National Education Test คือ การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการสอบเพื่อวัดมาตรฐานของโรงเรียน ว่าแต่ละโรงเรียนนั้นมีคุณภาพในการสอนเพียงใด เพราะข้อสอบ O-NET จะเป็นข้อสอบฉบับเดียวกัน สอบวัดเด็กระดับเดียวกันทั้งประเทศ ถ้าโรงเรียนไหนมีเด็กไปสอบเยอะ และมีคะแนนที่ดี ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ประการหนึ่งว่า โรงเรียนนั้นๆ มีคุณภาพการสอนที่ดี

เบ็ญจะมะ-อุบล-โอเน็ต-03.jpg

ทั้งนี้ คะแนนสอบ O-NET ยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่ออีกด้วย โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 จะต้องนำคะแนน O-NET ของตน มาใช้ในการยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยวิชาสอบของนักเรียน ม.6 ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์

เบ็ญจะมะ-อุบล-โอเน็ต-02.jpg

สำหรับการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป ปรากฎว่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำคะแนนได้ 252.67 คะแนน ได้ลำดับที่ 20 เมื่อจัดอันดับกับโรงเรียนในระดับเดียวกันทั่วประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511