guideubon

 

ICT แถลงข่าวเปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ

พรชัย-รุจิประภา-ICT.jpg

นายพรชัย รุจิประภา รมว.ไอซีที โชว์ภาพไลน์ค่านิยม 12 ประการ (ที่เป็นกระดาษ) หลังการแถลงข่าวเปิดตัวไลน์ โดยจะเปิดให้โหลดกันได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 28 มกราคม 2558 และสติ๊กเกอร์นี้มีอายุการใช้งาน 90 วันครับ

คำอธิบายสำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพต่างๆ

01_0.gif
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

02_0.gif
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

03_0.gif
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

04_0.gif
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

05_0.gif
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

06_0.gif
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

07_0.gif
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

08.gif
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

09.gif
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

10.gif
รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.gif

มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อำนาจฝ่ายต่ำ 

12.gif
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

และสติ๊กเกอร์สำรับโอกาสต่างๆ
13.gif

14.gif

15.gif

16.gif