guideubon

 

กรมทางหลวงเผยแบบทางแยกต่างระดับ ดงอู่ผึ้ง - วนารมย์

ทางแยกต่างระดับ-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-01.jpg

ด้วยทางแยกต่างระดับ จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 231 "แยกดงอู่ผึ้ง" เป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และได้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และมีจุดตัดแยกที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ แยกวนารมย์ ประกอบทางตลอดแนวของถนน เป็นพื้นที่ชุมชนที่หนาแน่น และเป็นย่านพาณิชยกรรม จึงทำให้มีรถยนต์และยานพาหนะจำนวนมาก ที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 231 สัญจรไปมา

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ทำการว่าจ้าง บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ทำการศึกษางานสำรวจและออกแบบ ทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 231 บริเวณแยกดงอู่ผึ้ง ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งด้วย

ทางแยกต่างระดับ-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-02.jpg

ปัจจุบันนั้น แยกดงอู่ผึ้ง เป็นทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ดังนั้น การปรับปรุงบริเวณทางแยกต่างระดับจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว ซึ่งการที่จะออกแบบปรับปรุงทางแยก จะต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียด และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อที่จะได้แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในอนาคต

ล่าสุด วันที่ 9 ตุลาคม 2560 มีเอกสารเผยแพร่เรื่องงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 231 "แยกดงอู่ผึ้ง" โดยบริษัท A21 ได้ออกแบบทางต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ ไว้อย่างละ 3 แบบ เพื่อนำเสนอให้กับประชาคมชาวอุบลได้พิจารณา โดยคาดว่าจะมีการสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการได้ภายในปี 2560 นี้

สำหรับทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้ง มีการออกแบบไว้ 3 แบบ ดังนี้

ทางแยกต่างระดับ-แยกดงอู่ผึ้ง-01.jpg
รูปแบบทางเลือกที่ 1

ทางแยกต่างระดับ-แยกดงอู่ผึ้ง-02.jpg
รูปแบบทางเลือกที่ 2

ทางแยกต่างระดับ-แยกดงอู่ผึ้ง-03.jpg
รูปแบบทางเลือกที่ 3

 

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบทางแยกต่างระดับ แยกวนารมย์ ไว้ด้วยอีก 3 แบบ ดังนี้

ทางแยกต่างระดับ-แยกวนารมย์-01.jpg
รูปแบบทางเลือกที่ 1

ทางแยกต่างระดับ-แยกวนารมย์-02.jpg
รูปแบบทางเลือกที่ 2

ทางแยกต่างระดับ-แยกวนารมย์-03.jpg
รูปแบบทางเลือกที่ 3

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล