guideubon

 

ม.อุบลฯ รับน้องแนวใหม่ เน้นสร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ

รับน้อง-อุบล-กันเกรา-01.jpg

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558 ภายใต้โครงการ "จากใจสู่ใจ รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียว" ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยรูปแบบกิจกรรมแนวใหม่ สร้างสรรค์ สามัคคี โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวนกว่า 4,000 คน เมื่อวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับน้อง-อุบล-กันเกรา-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กิจกรรมรับน้องใหม่ ในปีนี้ยังยึดถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่เราปฏิบัติในปีที่ผ่านมา โดยนำแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลง  MOU ระหว่าง ทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่ เน้นการสร้างความสามัคคี การฝึกความอดทน ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ มีระเบียบวินัยในตนเอง การให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การสอนร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับน้องแนวใหม่ ที่เน้นสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ  ยึดตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับน้อง-อุบล-กันเกรา-03.jpg

ด้าน นายพิพัฒน์  สังข์ทอง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า ในส่วนของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา ซึ่งทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้องที่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และไม่สร้างสรรค์ และคุกคาม ของนักศึกษาจากทุกคณะ เสนอต่อรองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และมีอำนาจในการกำกับดูแลการทำกิจกรรมสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภายในสถาบันทางการศึกษาและนอกสถาบันทางการศึกษา  โดยประสานหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยุติปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้น และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการรับน้องและประชุมเชียร์ ศูนย์จะเป็นตัวกลางประสานในเรื่องของการรับน้อง ติดตามการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ปกครองกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมทั้งหมดจะจัดอย่างเปิดเผยเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยกิจกรรมนั้นคงวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม กำหนดจัดกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับน้องใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เน้นการถ่ายทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้เกิดความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัยและภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นเรื่องเสรีภาพ นักศึกษาเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ดำเนินการโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลาอีกด้วย 

รับน้อง-อุบล-กันเกรา-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511