guideubon

 

เปิดโผโยกย้าย ผวจ. นายวิรุจ วิชัยบุญ ขึ้น ผู้ว่าฯ ยโสธร

วิรุจ-วิชัยบุญ-ผู้ว่ายโสธร-01.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มีรายงานข่าวว่า "พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา" รมว.มหาดไทย ได้เสนอบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามข้อเสนอ โยกย้ายแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 37 ตำแหน่ง โดยลำดับที่ 26 ให้นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

1. ให้นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
2. ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
3. ให้นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ให้นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นผู้ว่าตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. ให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

6. ให้ นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรรณบุรี ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. ให้นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
8. ให้นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกรอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
9. ให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
10. ให้นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

11. ให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
12. ให้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตยว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
13. ให้นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
14. ให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
15. ให้นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

16. ให้นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
17. ให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
18. ให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
19. ให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
20. ให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

21. ให้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
22. ให้นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
23. ให้นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
24. ให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
25. ให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

วิรุจ-วิชัยบุญ-03.jpg

26. ให้นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
27. ให้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
28. ให้นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
29. ให้นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
30. ให้นายสํารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วิรุจ-วิชัยบุญ-01.jpg

31. ให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
32. ให้นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง
33. ให้"นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
34. ให้นายราชันย์ ชั้นหิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
35. ให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

36. ให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
37. ให้นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

วิรุจ-วิชัยบุญ-04.jpg

วิรุจ-วิชัยบุญ-ผู้ว่ายโสธร-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511