guideubon

 

ม.อุบลฯ มอบ 3 ปริญญากิตติมศักดิ์ และ 4 รางวัลรัตโนบล ปี 2558

ปริญญากิตติมศักดิ์-รางวัลรัตโนบล-อุบล.jpg

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,399 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,247 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 152 คน และในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย และรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประเทศชาติ จำนวน 4 ราย ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ ได้แก่

ปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

 ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์.JPG

นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิสายธาร” ใน พ.ศ. 2539 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร จัดทำโครงการเบทาโกรพัฒนา เพื่อการพัฒนาชุมชน ให้พัฒนาตน เพื่อพัฒนาชาติ รวมถึงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษา เป็นแหล่งฝึกและศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้สนับสนุนทุนการวิจัยและสิ่งก่อสร้างเพื่อการศึกษาวิจัยตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา

 

ไพจิตร ปวะบุตร.JPG

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้การแพทย์ของประเทศเชื่อมโยงกับการพยาบาลและการสาธารณสุขมูลฐาน ได้ปฏิบัติหน้าที่และเจริญรอยตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการเป็นแพทย์ที่ดี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

อรุณี วิริยะจิตรา.jpg

รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลต่อวงวิชาการด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ทั้งในฐานะครู นักวิชาการ และนักการศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 จำนวน 4 ราย ดังนี้

สมศักดิ์ พันธุวัฒนา.JPG

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมศักดิ์ พันธุวัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาและการวิจัยสาขาจุลชีววิทยาในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อให้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เป็นวิทยาทาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือหวังผลตอบแทนใดๆ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและทรัพยากรบุคคลทางจุลชีววิทยาของชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

บรรลือ คงจันทร์.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อคณะนิติศาสตร์และต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อให้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เป็นวิทยาทาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือหวังผลตอบแทนใดๆ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและทรัพยากรบุคคลทางกฎหมายของชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

พฤทธิสาณ ชุมพล.JPG

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานด้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองที่มีประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตน มีความเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังความคิด ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน และทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและอาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนประสบความสำเร็จในด้านการเรียน การสอน โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือหวังผลตอบแทนใดๆ

 

จุฑาทิพย์ เครือนพคุณ.JPG

นางสาวจุฑาทิพย์ เครือนพคุณ เป็นผู้ก่อตั้งทุนการศึกษา “ทุนเครือนพคุณ” ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้มีจิตอาสาต่อสังคม โดยมอบให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน และยังเป็นผู้ประสานงานกับเพื่อนชาวต่างประเทศ ในการให้ทุนส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน มอบให้สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี