guideubon

 

นศ. ม.อุบลฯ ค้วา 2 รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประกวดโปสเตอร์

ศุภกิจ-ศรีสำราญ-01.jpg

นายศุภกิจ ศรีสำราญ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่าย รณรงค์ควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุราในสถาบันการศึกษา ในงานนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

อาจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุม กล่าวว่า การนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สมพันธ์นิสิต นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีโอกาสนำความรู้ในวิชาชีพมาช่วยเหลือคนในสังคม ให้คนในสังคมได้มีความรู้และทัศนคติที่ดี ด้านการปฏิบัติสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากทุกสถาบัน โดยมีสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 16 สถาบัน

กิจกรรมในงานมีการนำเสนอผลงานการวิจัย นวัตกรรมสุขภาพ การนำเสนอผลการดำเนินโครงการลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์สู่ชุมชนแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ของนักศึกษาแต่ละสถาบัน และการประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุราในสถาบันการศึกษา ซึ่งผลงานของ นายศุภกิจ ศรีสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ส่งเข้าประกวดสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท คือรณรงค์ควบคุมการบริโภคบุหรี่และ รณรงค์ควบคุมสุราในสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร

นายศุภกิจ ศรีสำราญ เจ้าของผลงาน กล่าวความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยฯ โดยส่วนตัวแล้วตนชอบในการถ่ายภาพมาตั้งแต่เรียน มัธยมปลาย ส่วนมากจะถ่ายเล่นๆกับเพื่อนๆ ไม่เคยส่งประกวดแข่งขันใดๆ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในการประกวดภาพถ่าย ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รางวัลชนะเลิศทั้งสองผลงานจะชนะไม่ได้ ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกคน

ศุภกิจ-ศรีสำราญ-02.jpg

ในส่วนของความหมายของภาพที่ส่งเข้าประกวด ภาพแรกชื่อว่า “การศึกษาไม่ได้เขียนด้วยบุหรี่” ต้องการสื่อว่า ในสถานที่ศึกษา เป็นสถานที่ที่ไม่ควรมีการสูบบุหรี่เกิดขึ้น บุหรี่มวนที่นักศึกษาถืออยู่ ควรจะเป็นปากกา ที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน เพราะ ..การเรียนต้องเขียนด้วยปากกา การศึกษาไม่ได้เขียนด้วยบุหรี่

ศุภกิจ-ศรีสำราญ-03.jpg

ส่วนภาพที่สองชื่อว่า “ค่าเหล้าเท่ากับค่าเทอม” ต้องการสื่อว่า เงินจำนวนมากที่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง เพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เงินจำนวนนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งในด้านการศึกษา เป็นต้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน ในการประกวดภาพถ่าย ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สึก และความหมาย ได้อย่างชัดเจน จึงได้มาซึ่งรางวัลชนะเลิศอย่างภาคภูมิ

ศุภกิจ-ศรีสำราญ-04.jpg