guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดแล้ว....“งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562”

งานแกษตรอีสานใต้2562-อุบล-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึก ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์พิเศษ-จอมจิน-จันทรสกุล-01.jpg

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานบริการวิชาการแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรของประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของหุ้นส่วนผู้ประกอบการต่างๆ รวมๆ แล้วกว่า 200 ราย มาร่วมกันจัดงานในปีนี้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดทักษะในการคิด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกอบอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป

งานแกษตรอีสานใต้2562-อุบล-02.jpg

นอกจากการบริการวิชาการด้านต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็นงานที่มีส่วนสำคัญอย่างมากทางเศรษฐกิจ เป็นการกระต้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในระดับท้องถิ่น ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราจำนวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสวงหาโอกาสต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ และเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร การแสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สำหรับเกษตรกรให้ได้มาเยี่ยมชม สอบถามข้อมูลจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง จากนั้นประธานเยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งงาน

งานแกษตรอีสานใต้2562-อุบล-03.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ปีนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการ “สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต” มี 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ นิทรรศการมีชีวิต เน้นการผสมผสานเนื้อหาการจัดงานให้ร้อยเรียงเป็นเนื้อเดียวกันอย่างต่อเนื่อง สามารถเดินชมนิทรรศการได้ จากต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะต่าง ๆ ที่เป็นการเรียนการสอนทั้งหมดทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 คณะ

งานแกษตรอีสานใต้2562-อุบล-04.jpg

สำหรับในปีนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการผลิตปลานิลปลอดภัย การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ การผลิตและแปรรูปแมลง การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ การเพาะพันธุ์ปลาในระบบน้ำหมุนเวียน การเลี้ยงแพะเนื้อ เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่และการแปรรูป เป็นต้น ในส่วนของการประกวด จะมีการประกวดไก่พื้นเมือง การจัดตู้ปลาสวยงาม การจัดสวนถาด การประกวดปลากัด การประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร การประกวดวาดภาพ การประกวดวงดนตรี และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น

งานแกษตรอีสานใต้2562-อุบล-05.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 9 วัน 9 คืน เต็มได้ ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

งานแกษตรอีสานใต้2562-อุบล-06.jpg

งานแกษตรอีสานใต้2562-อุบล-07.jpg