guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ จัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2559

วันรัฐวิสาหกิจไทย-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท และห้างร้าน ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

ภาพพิธีวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2559 อุบลราชธานี

วันรัฐวิสาหกิจไทย-อุบล-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถวายพานพุ่ม พร้อมนำกล่าวคำถวายราชสดุดี กล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดรัฐวิสาหกิจ เป็นวัน รัฐวิสาหกิจไทย

ภาพพิธีวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2559 อุบลราชธานี

วันรัฐวิสาหกิจไทย-อุบล-03.jpg

ในวันดังกล่าวนี้ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสืบสานภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงคงอยู่เพื่อประโยชน์ และความผาสุกแก่ประชาชนตลอดมา มีการมอบรางวัลการประกวดบทความ “รัฐวิสาหกิจไทย สร้างสรรค์สังคมไทยอย่างไร” ระดับนักเรียนด้วย

วันรัฐวิสาหกิจไทย-อุบล-04.jpg

ในประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งของรัฐบาลไทย ที่มีสถานะเป็นองค์การที่รัฐเป็นเจ้าของ เป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆ อย่างเข้าไปมีทุนรวมอยู่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น โดยทุนดังกล่าวรวมกันแล้วต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น รัฐวิสาหกิจของไทย จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น "วันรัฐวิสาหกิจไทย"  กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างรัฐกับองค์กร 

ภาพพิธีวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2559 อุบลราชธานี