guideubon

 

สารอวยพรปีใหม่ 2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สมศักดิ์-จังตระกุล-10.jpg

สารอวยพรปีใหม่ 2559
จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ตลอดระยะเวลาที่ประผมได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนและการชี้แนะเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้การบริหารงานต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จด้วยดี ผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ ในโอกาสนี้ กระผมขอแสดงความขอบคุณทุกภาพส่วนอีกครั้ง ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมาโดยตลอด ติดตามข่าวได้ที่ ไกด์อุบลดอทคอม

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 นี้ กระผมขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสยามเทวาธิราช และพลังความดีแห่งความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัทตริย์ จงคุ้มครองและดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี และพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่ง ร่ำรวย  ติดตามข่าวได้ที่ ไกด์อุบลดอทคอม

ขอให้การวางแผนการใช้ชีวิตเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและภัยอันตรายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และพละ

ขอให้มีกำลังใจกล้าแข็ง กำลังกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเผชิญและเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล และยังความสุขให้เกิดแก่ตนเอง ครอบครัว และบ้านเมืองสืบไป  ติดตามข่าวได้ที่ ไกด์อุบลดอทคอม

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี