guideubon

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ไหว้ครู-ราชภัฏอุบล-01.jpg

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ และตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จาก 62 สาขาวิชา ได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครูบาอาจารย์เพื่อปวารณาตนเป็นศิษย์ กล่าวปฏิญาณตนยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น

ไหว้ครู-ราชภัฏอุบล-02.jpg

จากนั้น ผู้มีจิตกุศล และคณาจารย์ได้ร่วมบริจาคเงิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 528,400 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น และเงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬาที่ทำผลงานจากการแข่งขันกีฬา “พระวรุณเกมส์” และ “นนทรีเกมส์” รวมทั้งมีการขับร้องเพลงประสานเสียง และการประกวดพานไหว้ครูอีกด้วย

ไหว้ครู-ราชภัฏอุบล-03.jpg