guideubon

 

ราชภัฏอุบล จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏ ปี 2558

วันแม่-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ  หอประชุมไพรพะยอม พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี 2558 ประกอบด้วย

1) ประเภทแม่ของนักศึกษา 

นางนิยม แข็งทน แม่ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
นางบุญมี สุขรักษ์ แม่ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์,
นางอุไร ตะโหนด แม่ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, 
นางทองคำ แปนบ้าน แม่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, 
นางวิลัยพร ธีระโคตร แม่ของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, 
นางอรดี นวลภักดี แม่ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์,
นางบัวสอน ชนะพันธ์ แม่ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
นางหนูเลี่ยม แสนทวีสุข แม่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

2) ประเภทแม่ที่เป็นอาจารย์ 

ผศ.ธีรวี ทองเจือ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3) ประเภทที่เป็นแม่พนักงาน

นางวิไล สายแวว

4) ประเภทแม่ของอาจารย์ 

นางสุภาภรณ์ สรสุภาพงศ์ แม่ของ ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ,
นางทัศนา รักคำ แม่ของ อ.จุฑามาส ชมผา,
นางบัวรินทร์ เจริญบุตร แม่ของ อ.ภัทรภร เจริญบุตร

5) ประเภทแม่ของพนักงาน

นางบัวศรี อินทนาม แม่ของ นางสาววิจิตร อินทนาม

6) ประเภทแม่เครือข่ายมหาวิทยาลัย

นางมุ้ย ตันติศิรินทร์ แม่ของ พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิต,
นางหนูทรัพย์ เผ่าภูรี และ
นางลักขณา เกตุสิริ ภรรยา พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ