guideubon

 

รร.ศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนเป็น เตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลฯ ปี 2558 นี้

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประกาศรับสมัครนักรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ในนาม "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี" โดยจะจัดการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียนตามปรัชญาของโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามปรัชญาของโรงเรียน "ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม" ใช้เครื่องหมายประจำโรงเรียนเป็น "ตราพระเกี้ยว" และสีประจำโรงเรียนคือ สีชมพู-น้ำเงิน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-อุบล-01.jpg

ทั้งนี้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้จัดทำประชาพิจารณ์และลงมติ โดยครู-นักเรียน ดังนี้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ครูทั้งโรงเรียน ลงมติ เห็นด้วย 61 ไม่เห็นด้วย 22 บัตรเสีย 1 ไม่ออกเสียง 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียน ลงมติ เห็นด้วย 869 ไม่เห็นด้วย 275 บัตรเสีย 85

 

ประวัติโรงเรียศรีปทุมพิทยาคาร

เมื่อประมาณปีการศึกษา 2520 อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัด และ นายพิศิษฐ์ บัวแย้ม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจราชการด้วย ได้พบปัญหาว่ามีนักเรียนสมัครในโรงเรียนประจำจังหวัด คือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และ โรงเรียนนารีนุกูล เป็นจำนวนมาก เกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองที่จะรับได้

นายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัด จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษาขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่สาม และมอบหมายให้ นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ซึ่งรับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดิน โดยไม่ต้องใช้งบจัดซื้อ ซึ่งควรให้มีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค สามารถขยายได้เต็มที่ในอนาคต คณะดำเนินการได้เสาะหาที่ดินหลายแห่ง จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณดงคำ อ้อ ซึ่งเดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันตอนเกิดสงครามเวียดนาม และเป็นศูนย์ลาวอพยพ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้ เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัด

คณะดำเนินการเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงได้เข้าพบ นายประมูล จันทรจำนงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้น นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดเพิ่มขึ้น และเสนอขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ ซึ่งมีเนื้อที่ 110 ไร่ 77 ตารางวา จากกระทรวงมหาดไทย เป็นสถานที่ตั้ง ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยก็ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินตามที่ขอ และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัดปักเขตแดน คณะดำเนินการได้ทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา

และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนจังหวัดแห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2521 โดยให้ชื่อว่า *โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร* ซึ่งหมายถึงสถาบันที่เป็นสง่าราศีแห่งชาวอุบลราชธานี เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญประเภทสหศึกษา

ปีการศึกษา 2558 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี" ใช้อักษรย่อ "  ต.อ.พ.อบ. " เครื่องแบบนักเรียน ผู้ชายกางเกงดำ รองเท้าดำ ถุงเท้าขาวยาว ทั้ง ม.ต้น และ  ม.ปลาย เข็มขัดเหมือนเดิม ส่วนผู้หญิงไม่เปลี่ยน