guideubon

 

กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป “ไฮ จั๊บ” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ

High-Jub-ไฮจั๊บ-อุบล-01.jpg

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ ด้วยผลงานกวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป “ไฮ จั๊บ” จากผลงานวิจัย “ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การประกวดดังกล่าว เป็นการประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ชื่อการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 2” ปี 2557 (Research to Market 2014 : R2M2014) ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 เครือข่าย ได้แก่ (ครือข่ายภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีทีมที่ผ่านการแข่งขันระดับภาค จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 14 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด รวม 15 ทีม

High-Jub-ไฮจั๊บ-อุบล-02.jpgผลการแข่งขันในระดับประเทศ ทีมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้วยผลงานกวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป “ไฮ จั๊บ” จากผลงานวิจัย “ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยทีม N2S Best Product ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสมาชิกในทีม 3 คน คือ

1.นายสุริยา ทุดปอ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

2.นางสาวณฐินี ขวัญทอง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

3.นางสาวแสงตะวัน ศรีหานารถ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ทีม N2S Best Product ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้เข้ารับโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร