guideubon

 

กำหนดการฟังเทศน์สามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 61

เทศน์สามัคคี-อุบล-01.jpg

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตอนหนึ่งมีความว่า.... ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม..... จริงแท้อย่างยิ่ง เพราะจังหวัดอุบลราชธานี มีประเพณีที่สืบสานกันมายาวนานกว่า 60 ปีแล้ว นั่นคือ ประเพณีเทศน์สามัคคี 

การเทศน์สามัคคี หรือ การเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี คือ การที่ชาวอุบลฯ จะหมุนเวียนไปฟังเทศน์ตามวัดต่างๆ จนครบทุกวัดตามที่กำหนดไว้ ไกด์อุบลพาท่านไปรู้จักประเพณีหนึ่งเดียวของไทย อยู่ในอุบลฯ บ้านเรานี่เอง

เทศน์สามัคคี-อุบล-03.jpg

การฟังเทศน์สามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวอุบลฯ เป็นประเพณีอันดีงาม ซึ่งมีที่มาที่ไป กล่าวคือ เนื่องจากภาวะบ้านเมืองในช่วง  พ.ศ.2498 ได้มีผู้เอาลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาเผยแพร่ ซึ่งเป็นลัทธิที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายโดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการหาทางป้องกัน

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตกลงจัดให้มีการฟังเทศน์สามัคคีในช่วงเข้าพรรษา หมุนเวียนกันไปตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีและวารินชำราบ โดยใช้ชื่อว่า "การเทศธรรมัสสวนะสามัคคี" โดยมี พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล) เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร และนายโพธิ์ ส่งศรี มรรคทายกวัดทุ่งศรีเมือง เป็นผู้นำ เริ่มดำเนินการเมือง พ.ศ.2498

เทศน์สามัคคี-อุบล-02.jpg

ในปีแรก พ.ศ.2498 มีวัดที่เข้าร่วมโครงการ 4 วัด คือ วัดมณีวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดทุ่งศรีเมือง และวัดสุทัศนาราม กำหนดเทศน์วันพระแรกของวันเข้าพรรษา จนถึงวันพระสุดท้ายที่ออกพรรษา ในแต่ละวันพระนั้น จะเทศน์เรื่องอะไร ใครเป็นผู้เทศน์ เทศน์เวลาไหน และวัดไหนก่อนหลัง โดยพระเมธี รัตนโบบล (กิ่ง มหปฺผลเถร) เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นผู้แสดงธรรม รูปที่ 1 กัณฑ์ที่ 1

เทศน์สามัคคี-อุบล-06.jpg

เพียงปีเดียว การเทศน์สามัคคีก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ใน พ.ศ.2499 มีวัดเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 22 วัด ซึ่งอีก 18 วัด ที่เพิ่มเติมเข้ามา ได้แก่ วัดพลแพน วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดสารพัฒนึก วัดเลียบ วัดมหาวนาราม วัดไชยมงคล วัดสว่างอารมณ์ วัดบูรพา วัดกลาง วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดทองนพคุณ วัดพระธาตุหนองบัว วัดปทุมมาลัย วัดหลวง วัดแจ้ง เป็นวัดฝั่ง อ.วารินชำราบ อีก 3 วัด คือ วัดวารินทราราม วัดแสนสำราญ และวัดผาสุการาม ทั้งนี้ กำหนดเอาวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) เป็นวัดแรก และวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นวัดสุดท้ายในการเทศน์ธรรมมัสสวนะสามัคคี ส่วนวัดอื่นให้จับสลากว่าวัดไหนจะได้ก่อนหลัง หัวข้อที่นำเอามาเทศน์นั้น ได้กำหนดเป็นปีๆ ไป 

เทศน์สามัคคี-อุบล-04.jpg

โครงการเทศน์สามัคคีนี้  เป็นรวมกลุ่มปฏิบัติธรรมโดยยึดศรัทธาเป็นที่ตั้ง บางคนไปฟังทุกรอบ ทุกวัดจนครบตลอดเทศกาลเข้าพรรษา และสังเกตุว่าจะมีสมาชิกเข้ามาฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี เป็นประเพณีการฟังเทศน์สามัคคีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี "เมืองนักปราชญ์" นั่นเอง

เทศน์สามัคคี-อุบล-05.jpg

กำหนดการเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี หรือเทศน์สามัคคี ประจำปี 2559 นี้ รวม 23 วัด เริ่มวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เทศน์กัณฑ์แรกที่วัดมณีวนาราม และกัณฑ์สรุปที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า 60 ปี

หมายเหตุ : การเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี ทุกวัดเริ่มเวลาประมาณ 13.30 น. (ใช้เวลาเทศน์ประมาณ 30-40 นาที) 

ข้อมูลจาก www.GuideUbon.com

กำหนดการ

เดือนกรกฎาคม วันที่ 24 วัดมณีวนามราม, วันที่ 28 วัดมหาวนาราม, วันที่ 31 วัดสว่างอารมณ์

เดือนสิงหาคม วันที่ 4 วัดพระธาตุหนองบัว, วันที่ 7 วัดแจ้ง, วันที่ 12 วัดหลวง, วันที่ 15 วัดทุ่งศรีเมือง, วันที่ 19 วัดไชยมงคล, วันที่ 23 วัดสุทัศนาราม, วันที่ 27 วัดทองนพคุณ, วันที่ 30 วัดสารพัดนึก

เดือนกันยายน วันที่ 3 วัดศรีอุบลรัตนาราม, วันที่ 7 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ, วันที่ 10 วัดปทุมมาลัย, วันที่ 13 วัดศรีประดู่, วันที่ 17 วัดกลาง, วันที่ 20 วัดเลียบ, วันที่ 25 วัดผาสุการาม, วันที่ 28 วัดวารินทราราม

เดือนตุลาคม วันที่ 2 วัดแสนสำราญ, วันที่ 5 วัดพลแพน, วันที่ 10 วัดบูรพา วันที่ 15 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 

 

สำหรับกำหนดการเทศน์สามัคคี วัดรอบนอก 12 วัด ประจำปี 2559 มีดังนี้

เดือนกรกฎาคม วันที่ 30 วัดบ้านก้านเหลือง

เดือนสิงหาคม วันที่ 6 วัดหนองแกใหม่, วันที่ 13 วัดด้ามพร้า, วันที่ 20 วุดกุดคูณ, วันที่ 28 วัดหนองปลาปาก

เดือนกันยายน วันที่ 4 วัดท่าบ่อ, วันที่ 11 วัดท่าวังหิน, วันที่ 18 วัดนาคำ, วันที่ 25 วัดดอนกลาง

เดือนตุลาคม วันที่ 2 วัดป่าแสนอุดม, วันที่ 8 วัดนาควาย, วันที่ 15 วัดตำแย (กัณฑ์สรุป)