guideubon

 

ต้อนรับวันแม่ 12 ส.ค. 60 นี้ ลูกค้าเอไอเอส เข้าชมสวนสัตว์ฟรี! 4 แห่ง

AIS-สวนสัตว์อุบล-01.jpg

ลูกค้าเอไอเอสเข้าสวนสัตว์ฟรี 4 แห่งในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

สถานที่รับสิทธิ์ : สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์สงขลา

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

- 1 หมายเลข/ 2สิทธิ์/ โครงการ

- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 100 บาท/เดือนขึ้นไป

- จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ

- กรุณาแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า