guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ 5-14 ก.พ.59

เกษตรอีสานใต้-อุบล-02.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ บริษัท/ห้างร้านเอกชนชั้นนำทางการเกษตร กำหนดจัดใหญ่แห่งปี "งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ มาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ในครัวเรือนและชุมชน 

เกษตรอีสานใต้-อุบล-03.jpg

รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เน้นนำเสนอผลงานตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างทางเลือกแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความพอเพียงพออยู่พอกินอย่างมีความสุข แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประมงเฉลิมพระเกียรติและปลาสวยงาม นิทรรศการทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

เกษตรอีสานใต้-อุบล-04.jpg

กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แปลงสาธิตทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การบริการวิชาการและตัวอย่างปัจจัยการผลิต และระบบสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต การแปรรูปสินค้า การแสดงและจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคเอกชนทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตร จักรกลการเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช โรคและแมลงต่างๆ สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกษตรอีสานใต้-อุบล-05.jpg

กิจกรรมระดับนักเรียนและเยาวชน การแข่งขันทักษะทางการเกษตรและพัฒนาจินตนาการ การอบรม/เสวนาทางการเกษตร ความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มอาเซียน และกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดจีน เป็นต้น

เกษตรอีสานใต้-อุบล-06.jpg

นอกจากนี้ ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังจะได้จัดนิทรรศการเกษตรมีชีวิต แปลงสาธิต โรงเรือนผลิตพืชพลังแสงอาทิตย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ อุโมงค์บวบยาว ฟักทองยักษ์ ปลาสวยงาม สวนศิลป์กินได้ ทุ่งทานตะวัน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ไก่ดำ/ไก่พื้นเมือง ปลาสวยงาม ผักและผลไม้ การวาดภาพระบายสี การจัดสวนถาด ฯลฯ การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเอกชน กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนกิจกรรมการแสดงบนเวทีโดยศิลปิน นักร้องนักแสดง และร่วมการประกวดร้องเพลง วงดนตรีสากล ชิงถ้วยและเงินรางวัล

เกษตรอีสานใต้-อุบล-07.jpg

ห้ามพลาด 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ชม ชิม ช็อป ได้ที่งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมฟรี..ตลอดงาน