guideubon

 

การเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย สรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลฯ

สรรหาอธิการ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี) เป็นประธานคณะกรรมการ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนที่มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย รับชมการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ของผู้ที่สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นี้

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ของ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นี้ สภามหาวิทยาลัย ฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีใหม่ ตามความใน พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการเปิดรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่าน

และคณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีสิทธิในการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 จำนวน 2 คน (เรียงตามลำดับอักษร) ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ

สรรหาอธิการ-ราชภัฏอุบล-ธรรมรักษ์-ละอองนวล.jpg

สำหรับ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล เป็นอธิการบดีคนปัจจุบันที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และเข้ารับการสรรหา ฯ เพื่อเป็นอธิการบดีต่ออีก 1 วาระ เกิดวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดลำปาง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Aquaculture จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่งอาจารย์ ที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สรรหาอธิการ-ราชภัฏอุบล-อนุชา-เพียรชนะ.jpg

ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ เป็นรองศาสตราจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อปี พ.ศ. 2529 และโอนย้ายมารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

การนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหา ฯ ทั้งสองคน จะมีขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจำกัดผู้เข้าชมจำนวน 30 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมหาวิทยาลัยจัดห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ รองรับผู้เข้าชมเพิ่มเติมโดยการเชื่อมสัญญาณภาพ รวมทั้งมีการเผยแพร่สัญญาณภาพการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหา ฯ ทั้งสองคนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางลิงค์ https://bit.ly/3pFnWJJ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สรรหาอธิการ-ราชภัฏอุบล-02.jpg