guideubon

 

แจ้งงานซ่อมถนนแจ้งสนิท แยกดงอู่ผึ้ง ถึงหอนาฬิกา เริ่ม 4 ก.ย.นี้

ซ่อมถนนแจ้งสนิท.jpg

ด้วยแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทง.23 ระหว่าง กม.277-020 - กม.278-752 (เป็นช่วงๆ) และจำดำเนินการจากจุดกลับรถก่อนถึงแยกดงอู่ผึ้ง - หอนาฬิกา โดยในระหว่างปฏิบัติการปรับปรุงผิวถนนจะต่างระดับกัน และจะปฏิบัติงานในคืนวันที่ 4 กันยายน 2558 เป้นต้นไป จนแล้วเสร็จ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว เดินทางด้วยความระมัดระวัง 

เรียบเรียงข่าวโดย www.GuideUbon.com

ซ่อมถนนแจ้งสนิท-1.jpg

ซ่อมถนนแจ้งสนิท-2.jpg