guideubon

 

เฟ้นหาครูดี ครูเด่น ชาวอุบลฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี-ชาวอุบล-02.jpg

ช่วยกันเฟ้นหาครูดี ครูเด่น ของชาวอุบลฯ เมืองนักปราชญ์ เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำเนินการคัดเลือกครูจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งดำเนินการคัดเลือกครู ทุกๆ 2 ปี ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 โดยครูผู้มีผลงานดีเด่นจะเสนอชื่อตนเองไม่ได้ แต่จะให้องค์กรและบุคคลเป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อ ดังนี้

1.องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประเทศ

2.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้

4.ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 045-240143

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 

แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี 2562