guideubon

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซัมเมอร์ 2560

อาชีวะอุบล-หลักสูตรระยะสั้น-ภาคฤดูร้อน-01.jpg

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพ ตามนโยบายเร่งด่วน ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

อาชีวะอุบล-หลักสูตรระยะสั้น-ภาคฤดูร้อน-02.jpg

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรเข้มข้น ต่อยอดหรือเพิ่มทักษะใหม่ ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง โดยเน้น 2 กลุ่ม คือ 1.สาขาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาประเทศ และกลุ่มที่ 2 สาขาที่ตอบโจทย์ SMEs หรือประชาชนทั่วไป

อาชีวะอุบล-หลักสูตรระยะสั้น-ภาคฤดูร้อน-03.jpg

แบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเรียนจบชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะจบออกไปทำงาน เพื่อให้มีทักษะที่เข้มข้น ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง และ 2.กลุ่มประชาชนทั่วไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ โดยผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรและสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพได้

อาชีวะอุบล-หลักสูตรระยะสั้น-ภาคฤดูร้อน-04.jpg

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดอบรม จำนวน 20 หลักสูตร อาทิ หลักสูตร บัญชีธุรกิจบริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop ธุรกิจรับพิมพ์งาน มัคคุเทศก์เฉพาะ มัคคุเทศก์อาเซียน งานแม่บ้านโรงแรม กระโปรงสมัยนิยม เสื้อสมัยนิยม 1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสำเร็จรูป งานสร้างภาพการ์ตูนแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash งานถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล เป็นต้น

อาชีวะอุบล-หลักสูตรระยะสั้น-ภาคฤดูร้อน-05.jpg

โดยแต่ละหลักสูตร ใช้ระยะเวลาการเรียนแตกต่างกันออกไป เริ่มต้นที่ 30 ชั่วโมง -90 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียนเริ่มที่ 5 - 15 วัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าอาหารฟรี!! ตลอดการอบรม รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ 20- 30 คน เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายนนี้

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-240194 ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045 -254654 ต่อ 701