guideubon

 

เชิญร่วมเสวนาเรื่อง ย่านชุมชนเก่าตลาดใหญ่ อุบลฯ 21 มิ.ย.63

ย่านชุมชนเก่า-ตลาดใหญ่-อุบล-01.jpg

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง ย่านชุมชนเก่าตลาดใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

ย่านชุมชนเก่า-ตลาดใหญ่-อุบล-02.jpg

กำหนดการ

เวลา 08.30 น. - ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดการเสวนาฯ
เวลา 09.15 น. - พระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดหลวง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาฯ

เวลา 09.30 น. - การเสวนา เรื่อง ย่านชุมชนเก่าตลาดใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(1) ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญของย่านชุมชนเก่าตลาดใหญ่ (ท่าริมแม่น้ำมูล)
(2) การค้าขายของย่านชุมชนเก่าตลาดใหญ่ (ในอดีต)
(3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับย่านชุมชนเก่าตลาดใหญ่ (รถไฟ/ถนน/สะพาน)
(4) วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ในย่านชุมชนเก่าตลาดใหญ่

เวลา 11.45 น. - ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ซักถาม
เวลา 12.00 น. - ปิดการเสวนาฯ

หมายเหตุ - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.15-10.30 น/อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
- พิธีกรดำเนินรายการ โดย อาจารย์ปัญญา แพงเหล่า
-ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ประกอบด้วย พระครูวิลาสกิจจากร/ผู้ประกอบการ ยงสงวน ศูนย์ค้าส่ง อำภอวารินชำราบ/ ร้านดาราศิลป์/ ร้านเจียวกี่ /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิตร์เภสัช/ ร้านเฮียะแชโอสถ/ ร้านทองวัฒนศิลป์/ ร้านรัตนพร/ นายประชา กิจตรงศิริ/ ว่าที่ รต.สุรพล สืบพรหม/ คุณแม่อารีย์ วีระกุล/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ชัยวณิชยา

ย่านชุมชนเก่า-ตลาดใหญ่-อุบล-03.jpg

ย่านชุมชนเก่า-ตลาดใหญ่-อุบล-04.jpg